Menu

6/22/2014

Εκπαίδευση Forex στο Andrew's Pitchfork και τον τρόπο χρήσης του

Στην εκπαίδευση forex, κάποιοι δείκτες - εργαλεία θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί και χρήσιμοι διότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους traders. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και το Andrew’s Pitchfork. Σε αυτό το άρθρο της εκπαίδευσης forex θα μας απασχολήσουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε trader και πως θα τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ενασχόληση με την αγορά.

Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως το Andrew’s Pitchfork είναι ένας τεχνικός δείκτης - εργαλείο που χρησιμοποιείται για να σχεδιαστούν κανάλια τάσης και να αναγνωρισθούν πιθανές περιοχές όπου υπάρχουν ευκαιρίες για trade.
Το συγκεκριμένο εργαλείο ήταν γνωστό αρχικά ως median lines, αλλά αργότερα έγινε γνωστό σαν Andrew’s Pitchfork καθώς αναπτύχθηκε από τον Dr Alan Andrews.

Όταν σχεδιάζουμε median lines πρέπει να χρησιμοποιούμε σημαντικά σημεία του διαγράμματος . Αυτά τα σημεία ονομάζονται pivot points , αλλά δεν είναι τα ίδια σημεία που υπολογίζουμε για να γίνουν προβλέψεις της συμπεριφοράς της τιμής.
Τα σημεία pivot είναι τα ακραία σημεία στα οποία η τιμή αλλάζει , γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης αναφέρονται σαν reaction highs/lows ή swing highs/lows. Θα μπορούσε κάποιος να εντοπίσει τα σημεία αυτά χρησιμοποιώντας τον Fractal indicator με παράμετρο 7.
Το να ζωγραφίσει κάποιος trader ένα Andrew’s Pitchfork απαιτούνται 3 παράλληλες γραμμές τάσης.

Στο σημείο αυτό και λίγο πριν ασχοληθούμε με το Andrew’s Pitchfork ας αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες της εκπαίδευσης forex που θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια ώστε να κατανοήσουμε ευκολότερα όσα έχουν σχέση με το Andrew’s Pitchfork.

Υπενθυμίζουμε λοιπόν πως σύμφωνα με την εκπαίδευση forex, μία γραμμή τάσης σχεδιάζεται πάνω από την τιμή , ενώνοντας τα swing highs σε μία πτωτική τάση ή κάτω από την τιμή ενώνοντας τα swing lows σε μία ανοδική τάση. Μπορεί επίσης να σχεδιαστεί πάνω ή κάτω από μία πλάγια αγορά (τάση).
Οι Trendlines χρησιμοποιούνται κυρίως για να εκπροσωπήσουν , να υποδείξουν την κύρια κατεύθυνση της τιμής, είτε για να αναγνωρίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης.
Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 pivot σημεία που όταν ενωθούν θα σχηματίσουν μία γραμμή τάσης.

Είναι επίσης σκόπιμο να πούμε πως όσον αφορά τις στηρίξεις, είναι εκείνα τα επίπεδα στα οποία η τιμή είναι αδύναμη να υποχωρήσει περισσότερο. Πράγματι καθώς η τιμή υποχωρεί , αυξάνεται η ζήτηση από τους αγοραστές διότι το υποκείμενο είναι φθηνότερο.
Επίσης η προσφορά από τους πωλητές μειώνεται διότι δεν είναι πολλοί οι πωλητές εκείνοι που επιθυμούν να πουλήσουν σε χαμηλές τιμές.
Με λίγα λόγια είναι το επίπεδο εκείνο στο οποίο η ζήτηση υπερκαλύπτει την προσφορά εμποδίζοντας τη τιμή να υποχωρήσει περισσότερο. Το επίπεδο λοιπόν αυτό, είναι επίπεδο στήριξης και συχνά αποκαλείται και σαν «πάτος». Για τις αντιστάσεις ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα.

Τις στηρίξεις και τις αντιστάσεις δεν πρέπει ποτέ να τις αντιμετωπίζουμε σαν συγκεκριμένα επίπεδα. Πρέπει πάντα να τις θεωρούμε σαν περιοχές . Οι trades λαμβάνουν υπ’όψιν τους αυτές τις περιοχές διότι τους δίνουν την δυνατότητα να παίρνουν επενδυτικές αποφάσεις.  Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας όλες τις παραπάνω έννοιες όπως αναφέρονται στην εκπαίδευση forex θα είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε την λειτουργία και τον τρόπο χρήσης του Andrew’s Pitchfork.

Μετά λοιπόν από όλα τα παραπάνω μπορούμε να αναφέρουμε για το Andrew’s Pitchfork τα εξής :

Το Andrew’s Pitchfork είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης forex, το οποίο σχεδιάζει ένα κανάλι για να αποτυπώσει το εύρος ανάμεσα στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης , μέσα στα οποία κινείται η τιμή και η οποία είναι πολύ πιθανόν πως θα συνεχίσει να κινείται.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε τασικές αγορές –κινήσεις. Το Andrew’s Pitchfork αποτελείται-συνθέτεται από 3 γραμμές τάσης. Η μία από αυτές είναι η Median Line (ML) ,η οποία βρίσκεται στο κέντρο , και δύο (2) εξωτερικές γραμμές τάσης , η Upper Median Line (UML) και η Lower Median Line (LML) , οι οποίες λειτουργούν σαν επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Η χρήση της ML βασίζεται στην παραδοχή πως η τιμή τείνει να κινείται πέριξ της ML περίπου 80% .
Τα κανάλι που δημιουργείται από την ML θα αποτυπώσει την τάση ώσπου η τιμή να ξεφύγει από το κανάλι, λόγω μιας κύριας και μεγάλης αλλαγής στην κατεύθυνση της αγοράς, και τελικά θα διαμορφωθεί μια καινούργια τάση.

Παρατηρώντας ένα Andrew’s Pitchfork, βλέπουμε πως η τιμή έχει την διάθεση να κινείται πίσω προς την ML καθώς συνεχίζει την διαδρομή της εντός των καναλιών.
Σε μία ανοδική αγορά η τιμή δεν διασπά ανοδικά την UML, αλλά δεν διασπά και καθοδικά την LML, και όλα αυτά μέχρι να γίνει τελικά μία διάσπαση και να αρχίσει να διαμορφώνεται μία νέα τάση. Μόλις μια νέα τάση διαμορφωθεί ένα νέο Andrew’s Pitchfork μπορεί να σχηματισθεί.

Εκπαίδευση forex για τον rsi και τους τρόπους χρήσης του δείκτη

Η εκπαίδευση forex αναγνωρίζει ως ένα από τους πιο σημαντικούς και απαραίτητους δείκτες τον Relative Strength Index - Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI), ο οποίος αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον διάσημο τεχνικό αναλυτή J. Welles Wilder στη δεκαετία του 1970.

Με την εκπαίδευση forex μπορούμε να καταλάβουμε πως ο RSI αναλύει την πρόσφατη απόδοση ενός προϊόντος σε σχέση με το ιστορικό της τιμής του. Μπορούμε με άλλα λόγια να πούμε πως είναι ένας δυναμικός ταλαντωτής ορμής που μετρά τη δύναμη και την ταχύτητα της κίνησης των τιμών. Δεν πρέπει να συγχέεται με την σχετική δύναμη, η οποία συγκρίνει την απόδοση της τιμής ενός προϊόντος με εκείνη του συνολικού μέσου όρου της αγοράς. Ο δείκτης RSI είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να καθορίσει υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα, επίσης μπορεί να αναγνωρίσει επίπεδα στήριξης και αντίστασης, καθώς και σήματα forex για είσοδο και έξοδο. Φυσικά μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τη γενική τάση.

Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex o δείκτης RSI εμφανίζεται σε μια κλίμακα από 0 έως 100, με επίπεδα που σημειώνονται στα 70 και 30, και μια ενδιάμεση γραμμή στο επίπεδο 50. Η βασική παράμετρος του δείκτη που συνιστάται είναι εκείνη των 14 περιόδων, αλλά αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε την ευαισθησία του δείκτη, όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε πως οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται και από την μεταβλητότητα ενός προϊόντος.

Για τον υπολογισμό του RSI χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος : 
                  100
    RSI = 100 ---------
                 1 + RS
   όπου RS = Μέση Κέρδος / Μέση απώλεια.

6/21/2014

Εκπαίδευση forex για macd και πως τον χρησιμοποιούμε

Η εκπαίδευση forex είναι ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που διαθέτει κάθε trader στην προσπάθεια του να καταγράψει κέρδη από την αγορά του forex. Πιστεύοντας πάντα στην ανάγκη για εκπαίδευση forex θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά έναν από τους πιο γνωστούς και ευρύτατα διαδεδομένους δείκτες .

Ο δείκτης MACD δεν είναι μόνο γνωστός και απλά χρησιμοποιείται ευρύτατα.
Είναι κυρίως απλός και αποτελεσματικός.

Προσπαθώντας να περιγράψουμε τον δείκτη θα λέγαμε πως χρησιμοποιεί δυο κινητούς μέσους όρους οι οποίοι ακολουθούν την τάση και τους μετατρέπει σε ένα δυναμικό ταλαντωτή αφού αφαιρεί το μεγαλύτερο κινητό μέσο όρο από το μικρότερο κινητό μέσο όρο.
Ο δείκτης MACD κινείται πάνω και κάτω από την γραμμή του μηδέν. Οι βασικές τιμές των παραμέτρων του δείκτη είναι : 12 , 26 , 9 . 

Η γραμμή του macd προκύπτει αφαιρώντας από τον 12 περιόδων εκθετικό μέσο όρο, τον 26 περιόδων εκθετικό μέσο όρο.  Ο 9 περιόδων εκθετικός μέσος όρος της γραμμής του macd λειτουργεί σαν γραμμή σήματος.  Το ιστόγραμμα του δείκτη αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα στο macd και στον 9 περιόδων εκθετικό μέσο όρο του, δηλαδή την γραμμή σήματος.
Το ιστόγραμμα είναι θετικό όταν η γραμμή του macd είναι πάνω από τη γραμμή σήματος και αρνητικό όταν η γραμμή του macd είναι κάτω από τη γραμμή σήματος.

Η εκπαίδευση forex μας εξηγεί πως ο δείκτης macd έχει σχέση με την σύγκλιση και την απόκλιση των δυο κινητών μέσων όρων. Ο δείκτης βρίσκεται σε κατάσταση σύγκλισης όταν οι κινητοί μέσοι όροι κινούνται προσεγγίζοντας ο ένας τον άλλο. Αντίθετα, ο δείκτης βρίσκεται σε κατάσταση απόκλισης όταν οι κινητοί μέσοι όροι απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο.

Από την ανωτέρω περιγραφή μπορούμε να αντιληφθούμε πως ο δείκτης δεν έχει ανώτερα και κατώτερα όρια, που σημαίνει πως δεν μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε υπεραγορασμένα και υπερπουλημένα επίπεδα.

2/25/2014

Εκπαίδευση Forex για Γραμμές τάσης στη Τεχνική Ανάλυση

Η εκπαίδευση forex που έχει ένας trader είναι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτει για τις καθημερινές επενδυτικές αποφάσεις του. Η ανάγκη για εκπαίδευση forex είναι τόσο μεγάλης σημασίας αφού είναι αρκετό να σκεφτεί κάποιος τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που κρύβει η αγορά.

εκπαίδευση forex-τεχνική ανάλυση forex
Τα κέρδη των επενδυτών έχουν ανάλογη σχέση με την εκπαίδευση forex. H τεχνική ανάλυση forex που θα μπορέσει να κάνει ένας trader έχει σχέση με την εκπαίδευση forex που έχει παρακολουθήσει.

Οι γραμμές τάσης (trendlines) σε ένα διάγραμμα είναι το πιο συνηθισμένο που κάνει ένας επενδυτής καθημερινά, και φυσικά δεν μπορεί να πιστέψει κανένας πως χωρίς γραμμές τάσης μπορεί να υπάρξει τεχνική ανάλυση forex. 

Κάθε επενδυτής στην εκπαίδευση forex μαθαίνει την μεγάλη σημασία που έχουν οι γραμμές τάσης σε ένα διάγραμμα τιμών, μαθαίνει πως οι γραμμές τάσης έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν σε ισχύ μέχρι να διασπαστούν, επίσης στην εκπαίδευση forex ένας επενδυτής μαθαίνει να διακρίνει τις γραμμές τάσης σε εκείνες με μεγαλύτερη και μικρότερη αξία. 

Εκπαίδευση Forex για τις Στηρίξεις και τις Αντιστάσεις

Η εκπαίδευση forex που μπορεί να έχει ένας trader σε σχέση με κάποιον άλλο είναι ίσως εκείνο το σημαντικό στοιχείο που τους κάνει να διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Όταν κάποιες φορές αναζητούμε τους λόγους που κάποιοι traders είναι πολύ περισσότερο κερδοφόροι από κάποιους άλλους, πρέπει να γνωρίζουμε πως η εκπαίδευση forex είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την κερδοφορία.

εκπαίδευση forex-τεχνική ανάλυση forex-στρατηγικές forex trading-σήματα forex
Η εκπαίδευση forex που μπορεί να έχει ένας trader θα του προσφέρει σιγουριά στις κινήσεις του, η τεχνική ανάλυση forex, οι στρατηγικές forex trading, τα σήματα forex που θα επιλέξει θα τα διακρίνει η σιγουριά, η ηρεμία, η αποφασιστικότητα, και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αφού η δύναμή του βρίσκεται στην εκπαίδευση forex που έχει. 

Στις χρηματαγορές, οι τιμές οδηγούνται προς τα κάτω από την μεγάλη προσφορά, και προς τα πάνω από την μεγάλη ζήτηση. 
Η προσφορά είναι ακριβώς το ίδιο με τις πωλήσεις, ενώ αντίθετα, η ζήτηση είναι ακριβώς το ίδιο με τις αγορές.
Όταν η ζήτηση αυξάνει, ανεβαίνουν οι τιμές, και αντίθετα, όταν η προσφορά ανεβαίνει, πέφτουν οι τιμές.

Στήριξη (Support) είναι εκείνο το επίπεδο τιμών εντός του οποίου η ζήτηση μεταβάλλεται και γίνεται αρκετά ισχυρή με αποτέλεσμα να εμποδίσει την τιμή να υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Στα επίπεδα στήριξης, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά.

Παρόλα αυτά, τα επίπεδα στήριξης της τιμής δεν αντέχουν πάντα, και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τις διασπάσεις, αυτές δηλαδή τις περιπτώσεις που η ζήτηση είναι μικρότερη της προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση όμως, η διάσπαση ενός επιπέδου στήριξης θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός άλλου επιπέδου στήριξης. Η στήριξη της τιμής σε κάποιο επίπεδο είναι βασική έννοια της τεχνικής ανάλυσης forex (forex technical analysis).

Εκπαίδευση Forex για Θεμελιώδη Ανάλυση και Τεχνική Ανάλυση Forex

εκπαίδευση forex-στρατηγική forex trading-τεχνική αναλυση forex
Η εκπαίδευση forex αφιερώνει σημαντικό χρόνο στη κατανόηση της σημασίας και των διαφορών που παρουσιάζουν όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αγορά αλλά και να προβλέψουμε τις μελλοντικές κινήσεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε με τον πιο κατάλληλο και κερδοφόρο τρόπο την επενδυτική μας στρατηγική forex trading.


Σύμφωνα με την εκπαίδευση forex όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την αγορά υπάρχουν δύο τρόποι (είδη) αναλύσεων: η Θεμελιώδης Ανάλυση και η Τεχνική Ανάλυση forex.

Η Θεμελιώδης Ανάλυση μας επιτρέπει να μελετήσουμε την αγορά αφού αξιολογήσουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις και τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομία μιας χώρας, που διαμορφώνουν τα επίπεδα της προσφοράς και της ζήτησης.
Σκοπός αυτού του τρόπου ανάλυσης είναι να εντοπίσουμε εάν η οικονομία μιας χώρας πάει καλά, επομένως πρέπει και το νόμισμά της να είναι ισχυρό.


Εκπαίδευση forex στις βασικές αρχές της αγοράς

Με την ονομασία forex αναφερόμαστε στην αγορά συναλλάγματος. Πιθανόν να δούμε να αναφέρεται και σαν fx ή spot fx. Η εκπαίδευση forex αναφέρει πως πρόκειται για την μεγαλύτερη χρηματαγορά του πλανήτη. Ο όγκος συναλλαγών είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από το άθροισμα όλων των χρηματιστηρίων και των παραγώγων του πλανήτη.

Εκπαίδευση forexΗ εκπαίδευση forex μας εξηγεί πως στην χρηματαγορά αυτή γίνεται αγορά και πώληση χρήματος, δηλαδή η ταυτόχρονη αγορά ενός νομίσματος με την πώληση ενός άλλου. 

Τα νομίσματα είναι εμπορεύσιμα σε ζευγάρια. Για παράδειγμα: eur/usd.
Στην εκπαίδευση forex μαθαίνουμε πως αντίθετα με άλλες οικονομικές αγορές, το forex δεν έχει φυσική έδρα, ούτε ένα κεντρικό ανταλλακτήριο. 

Η αγορά αυτή λειτουργεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από ένα δίκτυο τραπεζών για 24 ώρες κάθε μέρα.

Με την εξάπλωση του Internet η αγορά άνοιξε για όλους, κάτι που πριν χρόνια δεν ήταν δυνατόν, αφού η αγορά  ήταν προσβάσιμη σε πολύ μεγάλους επενδυτές.

Τα πιο δημοφιλή νομίσματα είναι:
Ηνωμένων Πολιτειών : USD - Δολάριο - (Υποκοριστικό:Buck)
Μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης:  EUR - Ευρώ - (Υποκοριστικό:Fiber)
Ιαπωνία:                                  JPY - Γιεν - (Υποκοριστικό:Yen)
Μεγάλη Βρετανία:                  GBP - Λίρα - (Υποκοριστικό:Cable)
Ελβετία:                                  CHF - Φράγκο - (Υποκοριστικό:Swissy)
Καναδάς:                                CAD - Δολάριο - (Υποκοριστικό:Looney)
Αυστραλία:                             AUD - Δολάριο - (Υποκοριστικό:Aussie)
Νέα Ζηλανδία:                        NZD - Δολάριο - (Υποκοριστικό:Kiwi)

Μέσα από την εκπαίδευση forex γνωρίζουμε πως το δολάριο είναι το πιο εμπορεύσιμο νόμισμα, με δεύτερο το Ευρώ και τρίτο το Γιεν.  Η αγορά του forex δεν μπορεί να χειραγωγηθεί από κανέναν, διότι είναι τόσο μεγάλη που ακόμα και μία από τις κεντρικές τράπεζες είναι αδύνατον να χειραγωγήσει και να ελέγξει την τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με την εκπαίδευση στο forex μπορούμε να καταλάβουμε όλους εκείνους τους κανόνες που ακολουθεί η αγορά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι κάθε επενδυτής κάνοντας μια μικρή κατάθεση, μπορεί να ελέγξει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό.

Subscribe

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Αρχείο

search